Všeobecné obchodní a provozní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Autoškola je fyzická/právnická osoba provozovatel autoškoly, držitel živnostenského listu provozování autoškoly a registrace k provozování autoškoly dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku podle § 13 zákona (dále jen žadatel). Rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele a autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen vyhláška). Vzájemné vztahy žadatele a autoškoly se dále řídí těmito podmínkami. Tam, kde zákon nebo vyhláška konkrétně stanoví pravidla pro poskytování výcviku, nelze se od těchto pravidel smluvně odchýlit.

II. Vznik smluvního vztahu

Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím žádosti o řidičské oprávnění (dále jen žádost) autoškolou a ze strany žadatele podpisem, kterým prohlašuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění a zajistit žadateli konání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen zkouška).

III. Ceny a jejich úhrada

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem a obsahují DPH. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu, který určuje zákon. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v plné výši dle domluvené ceny nebo formou zálohy ( ŘO skupiny B min. 3.000 Kč, kterékoli skupiny A min. 2.000 Kč a skupiny C min. 6.000 Kč). Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel průkaz žadatele o řidičské oprávnění, do kterého učitel (é) zaznamenávají účast na výcviku. Záloha je součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli splatnost jednotlivých záloh a to následujícím způsobem: první záloha je splatná při předání žádosti autoškole, druhá záloha po desáté hodině praktického výcviku a zbylá část před ukončením výuky a výcviku. Výši druhé a třetí zálohy je možné dojednat individuálně. Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik dokud nebude platba provedena. Cena musí být v plné výši uhrazena před ukončením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo neukončit výuku a výcvik, s čímž žadatel vyslovuje souhlas. Pokud žadatel nenavštěvuje hodiny výuky a výcviku, autoškola není povinna takovému žadateli vracet již uhrazenou částku za jím zaplacené služby.

IV. Rozsah služeb poskytovaných Autoškolou

Minimální rozsah výuky a výcviku, který je autoškola povinna žadateli poskytnout, je dán přílohou č. 3 zákona. Způsob výuky a výcviku je popsán v třetí části zákona. Jak výuková tak i výcviková hodina trvá 45 minut.

V. Plánování výuky a výcviku

Žadatel je povinen se účastnit výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s učitelem. V případě, že se žadatel nemůže výuky zúčastnit, je povinen se včas omluvit a sjednat si s učitelem náhradní hodinu. Termíny praktického výcviku jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele. Termín jízdy je pro obě strany závazný. Pokud se žadatel na objednanou jízdu nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději do 18:00 hod. předchozího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření jízdy ze strany žadatele je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč. Smluvní pokuta je splatná před zahájením následující jízdy. Pokud se žadatel nedostaví na objednanou hodinu jízdy bez omluvy, je učitel povinen čekat na žadatele 15 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Jízda se považuje za zmařenou ze strany žadatele i v případě, že žadatel nemá s sebou průkazku nebo se dostaví na jízdu v takovém stavu, kdy není zdravotně či technicky způsobilý k řízení motorového vozidla. U motocyklů se za zmařenou nepovažuje jízda, kterou nelze realizovat vlivem nepříznivých klimatických podmínek (déšť, silný boční vítr, venkovní teplota pod 10°C apod.). V takovémto případě bude se žákem sjednán náhradní termín jízdy. Pokud se učitel nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na učitele 15 minut. Po této době se považuje jízda za zmařenou ze strany učitele. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem bude žadateli ve stejném rozsahu nahrazen, případně obdrží náhradní vyučovací hodinu.

VI. Práva a povinnosti žadatele

Základní práva a povinnosti žadatele jsou definována v zákoně. Žadatel má zejména právo obdržet výuku a výcvik v zákonem stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě, dále na to, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45 minut a byl dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený přílohou č. 3 zákona. V jednom dni smí žadatel absolvovat maximálně 2 vyučovací hodiny výcviku praktické jízdy. Žadatel je povinen uvést úplné a pravdivé informace v žádosti, zaplatit v požadovaném termínu a výši zálohy za výcvik, dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.), dodržovat pokyny učitele a v případě výuky a výcviku na motocykl podepsat Poučení žáka autoškoly, které je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek. Žadatel je dále povinen dostavit se včas na sjednané hodiny výuky a výcviku a na zkoušku, a nosit na všechny hodiny výuky a výcviku průkazku.

VII. Práva a povinnosti Autoškoly vůči žadateli

Autoškola je povinna postupovat při poskytování výcviku v souladu se zákonem. V případě potřeby autoškola zajistí vyšší počet hodin, a to pouze na základě dohody s žadatelem. Autoškola, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (změny termínu zkoušek obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nepříznivé klimatické podmínky pro výcvik nebo provedení zkoušky) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna zejména změnit termín výcvikové lekce, způsob poskytnutí služeb popř. odstoupit od smlouvy. Autoškola nenese odpovědnost za škody vyplývající pro žadatele ze změn, ke kterým došlo z důvodů zaviněných tzv. vyšší mocí.

VIII. Stornovací podmínky 

V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku z jiných než závažných (rodinných nebo zdravotních) důvodů, zaniká žadateli nárok na vrácení kurzovného. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen tento doplatit. Na požádání autoškola vystaví bez zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly. Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku nebo v případě, když opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny učitele. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik nebo v něm nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat.

IX. Zkoušky z odborné způsobilosti 

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen bezprostředně po ukončení výuky a výcviku. Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu, že žadatel absolvoval minimální počet výukových hodin výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popř. vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a autoškolou. Dle § 38 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. musí provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytnout příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady žadatele výcvikové vozidlo. Toto je zpoplatněno v rámci všech skupin ŘO 1.000 Kč/závěrečná zkouška. Autoškola doporučí žadateli ukončit výcvik po splnění povinného rozsahu výcviku podle zákona, pokud úroveň odborné způsobilosti žadatele odpovídá požadavkům zákona a vyhlášky potřebným pro úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti. Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v rozporu s podmínkami pro úspěšné složení zkoušky, učitel žadateli navrhne doplňovací výuku nebo výcvik. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel nebo vedoucí autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí a na ukončení výuky a výcviku trvá, sepíše o tom autoškola s žadatelem zápis a výuku a výcvik ukončí na žádost žadatele. Termín zkoušek přiděluje autoškole příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Termín opakované zkoušky z jednotlivých předmětů objednává žadatel osobně v provozovně autoškoly. Před rezervací termínu zkoušky musí mít žadatel uhrazeny všechny závazky vůči autoškole. Žadatel je před zkouškou povinen uhradit správní poplatek v pokladně příslušného úřadu a potvrzení o zaplacení přinést na zkoušku. Nezaplacení poplatku je důvodem nepřipuštění ke zkoušce. Pokud se žadatel nemůže dostavit na rezervovaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky a to osobně v provozovně autoškoly nebo telefonicky. Pokud se žák bez omluvy nedostaví na rezervovaný termín zkoušky z odborné způsobilosti nebo opakované zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody, může autoškola smluvní pokutu prominout. Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v některém z předmětů v příkrém rozporu s požadavky potřebnými pro úspěšné složení zkoušky, žadatel byl hodnocen stupněm neprospěl a neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňovací výukou nebo výcvikem, autoškola žadateli doporučí nepřihlásit se k opakované zkoušce. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel. Pokud žadatel nesouhlasí a na přihlášení k opakované zkoušce trvá, je to pro autoškolu důvodem k odstoupení od smlouvy. Za opravnou zkoušku z praktické jízdy si autoškola účtuje poplatek 350 Kč pro skupinu B, 450 Kč pro skupinu, C 1000 Kč pro skupinu C a 1400 kč pro skupinu CE. Za opravnou zkoušku z pravidel provozu silničního provozu 100 Kč pro všechny skupiny. Cena za doplňující výcvik jízdy dle ceníku autoškoly.

X. Podmínky účasti na zdokonalovacích kurzech bezpečné jízdy 

Kurz je určen pro začínající i pokročilé motocyklisty, které vlastní řidičské oprávnění na příslušnou skupinu vozidel tak jak stanovuje zákon 361/2000Sb, ve znění pozdějších předpisů. Při doprovodu zákonného zástupce je možné zařadit osobu mladší 18 let, nebo osobu, jenž nevlastní řidičské oprávnění. Takovou účast je nutné konzultovat s pořadatelem. Klient si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na uvedeném kurzu. Kurzy probíhají na uzavřených soukromých plochách. Klient se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují. Klient si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele a je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže, zajištěné pořadatelem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu kurzu nebo účelům jiným dle uvážení pořadatele. Klient si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů (např. z důvodu povětrnostních podmínek). V případě zrušení kurzu, bude klientovi nabídnut náhradní termín nebo vráceno 50% ceny kurzovného. Klient prohlašuje, že veškeré údaje při registraci uvedl pravdivě a úplně. Klient prohlašuje, že jeho motocykl splňuje veškeré podmínky provozu na pozemních komunikacích, tak jak je stanovuje zákon 56/2001sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a že jeho motocykl je v bezvadném technickém stavu. Klient si je vědom, že při nesplnění těchto podmínek nebude do kurzu připuštěn a to bez nároku na vrácení kurzovného.

XI. souhlas se zpracováním osobních údajů 

Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo. (Osobní údaje) správcem provozovatelem internetových stránek www.autoskolaefler.cz a www.motoskolaefler.cz společnosti Pavel Efler, Budyně nad Ohří, Za Dvorem 299, IČ: 87997771 DIČ: CZ 7804042829. Dále jen Správce, a to pro účely účasti na kurzech autoškoly, motoškoly, akademie profesionálních řidičů a akreditovaného střediska řidičů, případně zasílání marketingových informacích Správce. Subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že veškeré jím sdělené Osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Že je si vědom, že není povinen Osobní údaje poskytnout; tyto poskytuje dobrovolně, je si vědom svých práv podle § 12 (Přístup subjektu údajů k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. A je si vědom, že se může se svými podněty obrátit přímo na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny a dále pro tvorbu databáze subjektu zabývajících výukou a výcvikem a pro případné marketingové účely, jakož i pro zasílání informací a nabídek sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Klienti osobních údajů mají po dobu platnosti souhlasu právo přístupu ke zpracovávaným Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování Osobních údajů. Žádosti týkající se Osobních údajů se podávají u Správce. Nevyhoví-li Správce žádosti, má klient údajů právo obrátit se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient údajů nebo jiná osoba dotčená ochranou Osobních údajů jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Správce. Kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách Správce. Osobní údaje klientem údajů jsou v rozsahu uvedeném klientem údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně technickými prostředky v sídle Správce.

XII. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. Při účasti na kurzech konaných na soukromých plochách neplatí žádná zákonná ani soukromá pojištění vozidel. Pojištění zdravotních rizik je odpovědností klienta.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky jsou platné od 1. července 2017. Obsah těchto podmínek může být mezi autoškolou a žadatelem individuálně odchylně upraven výlučně písemnou formou. Žadatel stvrzuje svým podpisem na žádosti o řidičské oprávnění, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.